Uniwersytet Medyczny w Łodzi w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2023 realizuje projekt „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Projekt realizowany będzie na terenie 3 województw tj. łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:

 • 60 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, z którymi podpisane zostaną umowy o współpracy.
 • 210 osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, które wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu.
 • 6 600 pacjentów, w tym 6 000 pacjentów włączonych w ramach działań profilaktycznych przez lekarzy POZ oraz 600 dodatkowo zrekrutowanych przez ośrodek badań specjalistycznych.

Planowane działania

 • Szkolenia dla kadry medycznej.
 • Działania kliniczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Działania kliniczne w jednostce specjalistycznej.
 • Stworzenie systemu informatycznego oraz platformy edukacyjno‑szkoleniowej.
 • Program wsparcia emocjonalnego na każdym etapie choroby.
 • Spotkania z interesariuszami.

Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz spotkań organizowanych w ramach projektu zamieszczany będzie na bieżąco na stronie projektu.

 

Obszar objęty działaniami profilaktycznymi w ramach Projektu

 

 

Planowane efekty


Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS – 180 osób (90K/90M).
 2. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy – 1 sztuka.
 3. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS – 6 600 osób (1700K/4900M).
 4. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS na etapie działań realizowanych przez POZ – 6 000 (1500K/4500M).


Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS – 210 osób (105K/105M).
 2. Liczba udzielonych porad laryngologicznych i wykonanych badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej – 1500 sztuk.
 3. Liczba wykonanych biopsji cienkoigłowych z badaniem cytologicznym – 60 sztuk.
 4. Liczba wykonanych pobrań wycinka wraz z badaniem histopatologicznym – 260 sztuk.
 5. Liczba wykonanych markerów nowotworów HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 (badanie z udziałem lekarza) – 260 sztuk.
 6. Liczba badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym – 130 sztuk.
 7. Liczba wykonanych USG szyi – 150 sztuk.
 8. Liczba wytworzonych platform edukacyjno-szkoleniowych wspierających kształcenie ustawiczne lekarzy POZ w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi oraz usprawniającej przepływ informacji między jednostkami regionalnymi a ośrodkiem specjalistycznym – 1 sztuka.
 9. Liczba zorganizowanych spotkań z pacjentami i ich rodzinami w ramach programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin – 8 spotkań.
 10. Liczba spotkań z interesariuszami na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi – 2 spotkania.
 11. Liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych (broszury) wśród grupy docelowej 1 – 1000 sztuk.
 12. Liczba udzielonych konsultacji przez lekarza POZ – 6 000 konsultacji.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 1 792 260,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 510 516,72 zł.